• XIX. Yüzyılda Büyükada (Sosyal ve Ekonomik Durumu)
  XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için pek çok alanda olduğu gibi halkın sosyal yaşantı ve tercihleri hususlarında da ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sükûnetini asırlarca muhafaza eden Prens Adaları da bu rüzgârdan nasibin almış; şehirden kaçmak isteyen elitlerin ilgi odağı hâline gelmiştir. Adalar’ın değişimden en çok etkilenen üyesi Büyükada’dır. Takımadanın en büyüğü olmasının sonucunda hızla popülerleşen bu güzel ada, kısa süre içinde Avrupa’daki tatil bölgeleriyle kıyas edilir hâle gelmiştir. Topraklarında artık çok kültürlü bir yaşantı sürdürülen Büyükada’nın, nüfusundaki artışla birlikte sosyo-ekonomik yapısında da değişimler ve büyümeler ... Devamı
  80,00 TL
 • Osmanlı Modernleşme Sürecinde Eğitim Yapısında Değişim ve Dönüşüm: Sultanîler
  Eğitim kavramı, tarih boyunca toplumların ideolojik, sosyolojik ve kültürel bakımdan inşasında oldukça önemli bir rolü üstlenmiştir. Bu kavram her dönemde farklı politikalar çerçevesinde şekillenmiş, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli değişim ve dönüşüm süreçleri yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyılın sonlarında başlayan modernleşme faaliyetleri, 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yeni bir ivme kazanmıştır. Bu doğrultuda Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi yalnızca bir dönemi adlandırmak için kullanılmayacak kadar mühim bir hadisedir. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde ilköğretim kurumlarının üzerinde bir eğitim kademesinin ... Devamı
  100,00 TL
 • Sürgün: Aşkale’ye Gönderilen Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun Günlüğü (1943)
  Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun Günlüğü, çok nadir ve özel bir kaynaktır. 1943 yılında uygulanan Varlık Vergisi Kanunu’nun neticesi olarak T.C. uyruklu gayrimüslim vatandaşların hangi koşullar altında çalışma kamplarında hizmet ettiklerine  tanıklık etmektedir. On iki aylık (Ocak-Aralık 1943) dönemin tümünü kapsayan Günlük, Türkiye’de ilk defa Türkçe yayımlanmaktadır. Varlık Vergisi uygulamasının  hemen ardından  Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun işyerine ve evine devlet tarafından haciz konulur. Ocak 1943’te Konstanti N. Kürkçüoğlu, 200.000 TL’lik vergiyi ödeyemeyince binlerce Rum, Ermeni ve Yahudi ile birlikte Aşkale’ye sürgüne gönderilir. Varlık Vergisi Kanunu, mahkemeye ... Devamı
  140,00 TL
 • Denizcilik Sektöründe Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü: Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı (1952-1983)
  Deniz ulaştırması eski çağlardan bu yana önemli bir iktisadi faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu kitap da bu iktisadi faaliyet alanının geliştirilmesi amacına yönelik temeli 1844 yılında kurulan Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi’ne dayanan Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nı konu edinmiştir. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı; Demokrat Parti döneminde milli iktisat, milli savunma, sosyal zorunluluk bakımından gerekli olduğu ve deniz ulaştırma sektörünü kalkındırmak düşüncesiyle 1951 yılında 5842 sayılı kanunla kurulmuş, 1952 yılında faaliyetlerine başlamış ve 1983 yılında ise tasfiye edilmiştir. Dolayısıyla faaliyet süresi Demokrat Parti dönemi, planlı dönem ... Devamı
  125,00 TL
 • Geniş Toplum Bizleri Yeterince Tanımıyor» Türk Yahudi Toplumu ve ‘Türkiye Sahnesi’nde Temsil Edilme Halleri
  Bilgilerin ışık hızıyla dolaşıma girdiği sosyal medya çağında Türk Yahudi toplumu liderleri kamusal alanda dolaşımda olan ve genellikle “kötü” resmedilen “Yahudi” imgesini ve algısını iyileştirme ve normalleştirme için yıllardan beri çabalamaktalar. Bu kitap, bu çabaları ve iyileştirmenin önündeki engelleri tahlil etmekte. Bunu yaparken de Varlık Vergisi’ni konu eden ve gösterildikleri tarihlerde çokça bahsedilen ve tartışılan Salkım Hanım’ın Taneleri filmi ile Kulüp dizisinde azınlıkların nasıl resmedildiklerini incelemekte.  ... Devamı
  90,00 TL
Kapat